Facebook
Първо ОУ Св. Климент Охридски
Основно училище в град Раднево

Заявления

Заявление за преместване на ученик

Заявление за записване на редовен ученик

Заявление за прием на ученик в I клас-Приложение № 1

Заявление за записване на ученик в I клас- Приложение № 3

Заявление за записване на дете в подготвинелна група

Заявление за записване в самостоятелна форма на обучение

Заявление за явяване на изпити в самосноятелна форма на обучение в V и VI клас

Заявление за явяване на изпити в самосноятелна форма на обучение в VII клас

Заявление за издаване на ДУБЛИКАТ-свидетелство за основно образование, удостоверение за завършен клас

Заявление за издаване на удостоверение за завършен клас

Заявление ИУЧ /избираеми учебни часове/

Заявление ФУЧ /факултативни учебни часове/

Декларация за информирано съгласие (снимки, видео и аудио)

Декларация за информирано съгласие (организирани посещения или прояви)

Бланка - работна карта "Характеристика на средата"