Първо ОУ Св. Климент Охридски
Основно училище в град Раднево
Основно меню

писмо

Във връзка с отпускане на еднократна финансова помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година за първокласниците. Първо основно училище започна издаването на удостоверение, че детето е записано в първи клас. Удостоверението се прилага дирекция „Социално подпомагане“. Срок не по-късно от 15.10.2021 г.