Facebook
Първо ОУ Св. Климент Охридски
Основно училище в град Раднево

Прием в първи клас

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

 

Заповед за прием на ученици в първи клас за учебната 2021/2022 година 

Заповед за утвърждаване на комисия по прием на документи за първи клас.

Система от правила за прием в първи клас в общинските училища на територията на Община Раднево

 

 

 КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

 

Критерии

Точки

Пояснения

 

Водеш критерий:

 

 

1 група

Деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението;

30 т.

 

2 група

Деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението;

20 т.

 

3 група

Деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението;

10 т.

 

4 група

Деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението;

0 т.

 

 

Забележка:

 

 

 

За разпределянето в групите се взема посоченият в заявлението адрес, който е по-благоприятен за ученика. Приемът в училище се осъществява последователно по реда на групите, като първо се приемат децата от първа група

 

 

 

Допълнителни критерии:

 

 

1

Дете с трайни увреждания над 50 %;

10 т.

Медицински документ

2

Дете с двама починали родители;

10 т.

Документ

3

Други деца от семейството, обучаващи се в училището;

10 т.

Удостоверява се от училището

4

Деца, завършили подготвителна група в избраното училище;

10 т.

Удостоверява се от училището

 

 

ГРАФИК ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г.

Период

Дейност

1.

До 31 януари 2021 г.

Общината предоставя на училищата списък на децата, подлежащи на задължително постъпване в първи клас

2.

До 17 март 2021 г.

Общественият съвет в училището дава становище по проекта на училищен план-прием за I клас

3.

До 27 март 2021 г.

Утвърждаване със заповед на директора училищния план-прием след становище на Обществения съвет

4.

До 30 март 2021 г.

Директорът със заповед определя:

училищна комисия за подготовка и организиране на дейностите, свързани с приемане на заявления за приема на ученици в I клас, класиране и записване на учениците;

график на дейностите за изпълнението на утвърдения прием и мястото за работа на комисията;

необходимите документи за приемане на учениците

5.

До 09 април 2021 г.

Директорът предоставя на началника на РУО утвърдения училищен план-прием за I клас. Създава организация за публикуване на интернет страницата на училището и в съответното РУО на информацията за утвърдения прием в I клас, графика на дейностите и необходимите документи за кандидатстване, както и друга информация от значение за записването

6.

От 21.04. до 28.05.2021 г.

Прием на заявление по образец и всички други необходими документи, свързани с приема на децата

7.

До 07.06.2021 г.

Обявяване на списъците с класираните ученици

8.

От 08.06. до 30.06.2021 г.

Записване на класираните ученици

Записването става само с оригиналите на

удостоверението на завършена подготвителна група

9.

До 06.07.2021 г.

Обявяване на свободни места след първо класиране / За свободни се считат местата, необходими за достигане на минималния брой ученици в паралелка, обявен от училището, но не повече от 24 ученици в паралелка/

10.

До 14.09.2021 г.

Попълване на свободните места

11.

До 14.09.2021 г.

Директорът на училището утвърждава списъците на приетите ученици по паралелки и изпраща в съответната община сведение за записаните в I клас

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ 

Заявление за записване в първи клас  приложение 3

Заявление за прием в първи клас приложене 1

Бланка-работна карта "Характеристика на средата"

ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ

Документи се приемат от 21.04.2021 г. до 28.05.2021 г.вкл. всеки работен ден от 8:00 до 16:00 часа в сградата на училището.